Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická

Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj


Regionální rozvoj

Udržitelný rozvoj krajů spočívá ve využití investic k nastartování hospodářského růstu. K tomu je podle nás efektivní maximální využití prostředků z fondů EU, včetně regionálních operačních programů. Tuto politiku je nutné uplatňovat co nejblíže k občanům, tedy v regionech, zejména pak v těch, kde je vysoká nezaměstnanost, není dobudovaná infrastruktura a chybějí podmínky k podnikání. K růstu se nelze proškrtat tak, jak to dělá vláda prostřednictvím svých „reforem“.
S omezenými finančními zdroji si plně uvědomujeme nutnost posílení strategického řízení v celé šíři veřejné správy, proto v rámci přípravy na nové kohezní období nejenom aktualizujeme za přispění veřejnosti Strategie dlouhodobého rozvoje jednotlivých krajů. Úspěšnému dosažení cílů Strategií dlouhodobého rozvoje budeme dále posilovat vytváření specializovaných kapacit odborných výkonných a poradních orgánů, včetně jejich provázání Strategií do rozhodování veřejné správy jak oblasti věcné, tak v oblasti finanční.

Co se podařilo:
Kraj rozvíjíme koncepčně. Jedním z témat volebního programu bylo dokončení aktualizované verze Územní energetické koncepce. Určuje trendy vývoje spotřeby energií, jejich úspor a využívání obnovitelných zdrojů až do roku 2025.
Vytvořili jsme je Regionální inovační strategii, která podporuje inovační prostředí a koordinuje aktivity ve vědě a výzkumu v kraji. Jejich cílem je zvyšování konkurenceschopnosti našich podniků a institucí.
Aktualizovali jsme surovinovou politiku Libereckého kraje do roku 2020. Ta určuje kromě jiného i podmínky při využívání zdrojů nerostných surovin na území Libereckého kraje. Aktivně tím řešíme připomínky při pořizování Státní energetické koncepce a Státní surovinové politiky, především ve vztahu k problematice případného obnovení těžby uranu v Libereckém kraji.
Využíváme evropské fondy ve prospěch Libereckého kraje. Pracovníci odboru regionálního rozvoje a evropských projektů se podíleli na přijímání dotací z evropských titulů pro Liberecký kraj a jeho příspěvkové organizace v celkové výši cca 1,5 miliardy korun. Mimo rozpočtové zdroje tak bylo možno např. zlepšit stav dopravy, infrastruktury nebo zateplit řadu našich škol. Vytvořením elektronického informačního portálu, organizováním seminářů pro žadatele a workshopů pro příjemce podpory se podíleli i na přílivu individuálních projektů do území Libereckého kraje, jejichž výše bude na konci období několik desítek miliard korun. Podařilo se také získat prostředky např. na rozvoj cestovního ruchu, na vybavení a rekonstrukce nemocnic nebo renovace brownfields.
V roce 2011 se v rámci naplňování Inovační strategie Libereckého kraje podařilo zřídit inovační fond, z kterého budou financovány tzv. inovační vouchery, které slouží malým a středním podnikatelům k nákupu inovačních služeb od výzkumných, vědeckých a vysokoškolských institucí.

Co uděláme:

  • Podporou inovačního prostředí zvýšíme konkurenceschopnost našich podnikatelů.
  • Budeme realizovat akční plán Regionální inovační strategie.
  • Společně s Královéhradeckým krajem budeme pokračovat v inovačních aktivitách v nově zřízeném Grantovém fondu Libereckého kraje – Regionální inovační program.
  • Podpoříme nákup výzkumných a inovačních služeb prostřednictvím tzv. „Inovačních voucherů“ od vysokých škol, vědeckých institucí a ústavů.
  • Budeme pokračovat v projektech Libereckého kraje, které jsou zaměřené na osvětu a propagaci nástrojů udržitelné výroby a spotřeby z národních zdrojů a realizovat projekty na podporu inovačních aktivit malých a středních podniků za pomocí evropských fondů.
  • V roce 2013 maximálně využijeme prostředky z fondů EU z plánovacího období 2007 – 2013 ve prospěch Libereckého kraje.
  • Intenzivně zapojíme orgány Libereckého kraje do přípravy nového programovacího období EU 2014 – 2020. Budeme prosazovat řešení, která nám zachovají co největší míru rozhodovacích pravomocí při posuzování priorit v rámci regionu.